Pendahuluan

Bab   1.    Pengenalan

        1.1 Mengapakah buku ini ditulis?
        1.2 Untuk siapakah buku ini ditulis?
        1.3 Pendekatan yang digunakan
        1.4 Cara untuk memaksimumkan buku ini
        1.5 Kepentingan penggunaan bahasa yang betul
 

Bab   2.    Pengetahuan Asas Tatabahasa

         Peta Minda Pengetahuan Asas Tatabahasa
        2.1 Golongan kata
               2.1.1 Kata nama
               2.1.2 Kata kerja
               2.1.3 Kata adjektif
               2.1.4 Kata tugas
               2.2 Imbuhan
        2.3 Frasa
               2.3.1 Frasa nama (FN)
               2.3.2 Frasa kerja (FK)
               2.3.3 Frasa adjektif (FA)
               2.3.4 Frasa sendi nama (FSN)
        2.4 Ayat
               2.4.1 Ayat tunggal
               2.4.2 Ayat majmuk
        2.5 Tanda baca
               2.5.1 Penggunaan setiap tanda baca
        2.6 Ejaan
               2.6.1 Kata sendi di dan ke
               2.6.2 Kata ganti nama singkatan (mu, ku, kau, -nya)
               2.6.3 Kata majmuk yang tidak mantap
               2.6.4 Kata ganda
               2.6.5 Kata yang menerima imbuhan pinjaman
               2.6.6 Kata pinjaman


Bab   3.    Kesalahan Bahasa Yang Lazim
         
        3.1 Kesalahan dari segi kata, frasa dan imbuhan
                         3.1.1 Kata, frasa dan imbuhan kata nama
                         3.1.2 Kata ganti nama
                         3.1.3 Kata, frasa dan imbuhan kata kerja
                         3.1.4 Kata dan frasa adjektif
                         3.1.5 Kata dan frasa sendi nama
                         3.1.6 Kata bilangan
                         3.1.7 Penjodoh bilangan
                         3.1.8 Kata pemeri ialah dan adalah
                         3.1.9 Kata hubung
                         3.1.10 Kata nama tanya dan kata tanya
                         3.1.11 Kata penegas
                         3.1.12 Kata bantu
                         3.1.13 Kata ganda
                         3.1.14 Penanda wacana
                  3.2 Kesalahan dari segi ayat
                         3.2.1 Ayat pasif
                         3.2.2 Ayat aktif
                         3.2.3 Ayat majmuk
                         3.2.4 Ayat tergantung
                  3.3 Kesalahan dari segi tanda baca
                         3.3.1 Penggunaan huruf kecil bagi rujukan nama Allah dan kata ganti nama untuk Allah serta kata

                                 nama khas
                         3.3.2 Penggunaan tanda noktah ( . ) di tempat tanda soal ( ? )
                  3.4 Kesalahan dari segi ejaan
                         3.4.1 Kesalahan ejaan kerana dieja mengikut bunyi sebutan dan terpengaruh daripada ejaan

                                kata asal (kata pinjaman)
                         3.4.2 Kesalahan ejaan yang disebabkan tidak menguasai ejaan dari segi  kata majmuk,

                                penggunaan tanda sempang, kata sendi dan sebagainya

Bab   4. Kesalahan Lazim Dalam Penulisan Surat Rasmi

Bab   5. Penutup